Het Oranjepark is het oudste wandelpark in de Parkenbuurt. In 1874 kocht Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt op een veiling het hele landgoed De Pasch van de erven Spiering. De kavelkaart behorende bij die veiling gaf al wel de wegenstructuur aan zoals die er nu ligt, maar op de plek van het Oranjepark stonden nog bouwpercelen ingetekend, waarop ook eerst door anderen was geboden. Omdat Van der Houven van Oordt het hele landgoed kocht heeft hij een ander verkavelingsplan laten maken, waarbij hij ook een wandelpark projecteerde om de verkoop van bouwpercelen aantrekkelijker te maken. De landschapsarchitect Hoogeweg maakte een nieuw ontwerp dat op een Tuinbouwtentoonstelling in Amsterdam nog een prijs kreeg. Op basis van dat ontwerp is uiteindelijk het park aangelegd. Van koning Willem III werd toestemming verkregen het park de naam Oranjepark te mogen geven. In 1875 droeg hij de grond voor het park en de omliggende wegen over aan de gemeente Apeldoorn. De gemeente moest zelf zorg dragen voor de aanleg van het park “zodanig als tot een publiek wandelpark van den eersten rang wordt vereischt”. Op 13 mei 1876 werd het park in aanwezigheid van de koning feestelijk geopend gelijk met de ingebruikneming van de spoorweg Amersfoort-Zutphen en het station.
Aan het eind van de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn er nog plannen geweest om een schouwburg in het Oranjepark te bouwen en na veel protesten hiertegen is uiteindelijk besloten de schouwburg op de grond van de oude begraafplaats aan de Loolaan te gaan bouwen, waar hij nu nog staat.

Na de opening van het Oranjepark verrezen steeds meer villa’s rond het park en werden de huizen gebouwd met de stenen van de Olster Steenfabrieken (eigendom van Van der Houven van Oordt) welke de kopers van bouwgrond verplicht waren af te nemen.
Toen Van der Houven van Oordt in 1892 uit Apeldoorn vertrok werd besloten als herinnering aan zijn activiteiten in Apeldoorn een monumentale bank in het Oranjepark te plaatsen naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. In het park staat ook het in 1960 geplaatst verzetsmonument van C. Hund, waar elk jaar op 4 mei de gevallenen uit de tweede wereldoorlog worden herdacht


Arnhemsche Courant 16 mei 1876:
13 Mei 1876, de dag van heden was voor deze gemeente een ware feestdag, nu zij door de opening van het Oosterspoor, in verbinding wordt gebragt met de eerste koopstad des lands; van meest alle huizen wapperde de driekleur en vele wandelaars, zoo inwoners als vreemdelingen, bewogen zich langs de straten. Het zoo sierlijk aangelegde en reeds met flinke huizen bebouwde en nog bebouwd wordende Oranjepark, dat op dezen dag mede ingewijd werd, werd ten 2 ure door Z.M. den Koning bezocht; bij H.D. aankomst werd Z.M. door het dochtertje van onzen burgemeester [Mr. J.A. van Hasselt], een prachtig, door den bloemist Rouwenhorst vervaardigd, bouquet overhandigd, dat door den Koning welwillend werd aangenomen, die op minzame wijze zijn ingenomenheid betuigde met deze waarlijk fraaie wandelplaats. Ten 3 ure arriveerde de spoorwegcommissie, die in de versierde wachtkamer werd opgewacht door burgemeester en wethouders, eenige leden van de feestcommissie en vele autoriteiten; daar werd de eerewijn aangeboden en door de muziek van de Hamonie eenige stukken uitgevoerd; na afloop hiervan werd in de gereed staande rijtuigen plaats genomen en naar het Oranjepark gereden, alwaar de muziek van de veldartillerie zich van 2 - 4 ure liet hooren. Van 7 - 9 1/2 uur werd daar ter plaatse door hetzelfde muziekkorps een soirée musicale gegeven en vele prachtige stukken ten gehoore gebragt; de aangebrachte illuminatie was zeer mooi en maakte een goed effect en slaagde, hoewel het nogal waaide, zeer goed. Ten ongeveer 10 uur werd in den omtrek van het station, een prachtig vuurwerk ontstoken en door den heer Majer eenige optische voorstellingen gegeven, welk een en ander de verwachting verre overtrof. Hebben wij op dezen dag veel kunnen zien, zoo mogen wij een woord van dank niet onthouden aan feestcommissie, voor de wijze waarop alles door haar geregeld werd.


31 augustus 1932, Prinses Juliana stelt de Kwartjesfontein in werking.

Paslaan

Oranjelaan